Menu

Compositions of Committees

YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
Shri Anurag Singh ThakurMINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS .........CHAIRMAN
Shri Nisith PramanikMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar
 • 2. Shri Gautam Gambhir
 • 3. Shri Jyotirmay Singh Mahato
 • 4. Shri Kinjarapu Ram Mohan Naidu
 • 5. Shri Kumbakudi Sudhakaran
 • 6. Shri Prince Raj
 • 7. Shri Rahul Kaswan
 • 8. Shri Ram Shiromani Verma
 • 9. Shri Sunny Deol
 • 10. Shri Vijay Kumar Dubey

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri A.A. Rahim
 • 2. Dr. Anil Agrawal
 • 3. Shri Harbhajan Singh
 • 4. Shri Jayant Chaudhary
 • 5. Smt. P.T. Usha