Menu

Compositions of Committees

FOOD PROCESSING INDUSTRIES
Shri Pashupati Kumar ParasMINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES .........CHAIRMAN
Shri Prahalad Singh PatelMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

Member of Lok Sabha

  • 1. Shri Bhola Nath (B.P.Saroj)
  • 2. Km Debasree Chaudhuri
  • 3. Shri Deepak Adhikari
  • 4. Shri Dharambir Singh
  • 5. Smt. Goddeti Madhavi
  • 6. Ms. Ramya Haridas
  • 7. Shri Satish Kumar Gautam
  • 8. Shri Suresh Kumar Kashyap

Member of Rajya Sabha

  • 1. Shri Ghanshyam Tiwari
  • 2. Smt. Phulo Devi Netam